نمونه سوالات کار و فناوری هفتم

نمونه سوالات کار و فناوری هفتم

نمونه سوال پودمان 1 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 1 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 2 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 2 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 3 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 3 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 4 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 4 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 5 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 5 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 6 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 6 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 7 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 7 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 8 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 8 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 9 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 9 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 10 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 10 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 11 کار وفناوری هفتم
نمونه سوال پودمان 11 کار وفناوری هفتم