درسنامه ( جزوه ) کار و فناوری هشتم

درسنامه ( جزوه ) کار و فناوری هشتم

پودمان 1 کار و فناوری هشتم
پودمان 1 کار و فناوری هشتم
پودمان 2 کار و فناوری هشتم
پودمان 2 کار و فناوری هشتم
پودمان 3 کار و فناوری هشتم
پودمان 3 کار و فناوری هشتم
پودمان 4 کار و فناوری هشتم
پودمان 4 کار و فناوری هشتم
پودمان 5 کار و فناوری هشتم
پودمان 5 کار و فناوری هشتم
پودمان 6 کار و فناوری هشتم
پودمان 6 کار و فناوری هشتم
پودمان 7 کار و فناوری هشتم
پودمان 7 کار و فناوری هشتم
پودمان 8 کار و فناوری هشتم
پودمان 8 کار و فناوری هشتم