درسنامه ( جزوه ) کار و فناوری نهم

درسنامه ( جزوه ) کار و فناوری نهم

پودمان 1 کار و فناوری نهم
پودمان 1 کار و فناوری نهم
پودمان 2 کار و فناوری نهم
پودمان 2 کار و فناوری نهم
پودمان 3 کار و فناوری نهم
پودمان 3 کار و فناوری نهم
پودمان 4 کار و فناوری نهم
پودمان 4 کار و فناوری نهم
پودمان 5 کار و فناوری نهم
پودمان 5 کار و فناوری نهم
پودمان 6 کار و فناوری نهم
پودمان 6 کار و فناوری نهم
پودمان 7 کار و فناوری نهم
پودمان 7 کار و فناوری نهم
پودمان 8 کار و فناوری نهم
پودمان 8 کار و فناوری نهم
پودمان 9 کار و فناوری نهم
پودمان 9 کار و فناوری نهم
پودمان 10 کار و فناوری نهم
پودمان 10 کار و فناوری نهم
پودمان 11 کار و فناوری نهم
پودمان 11 کار و فناوری نهم